Algemene Huurvoorwaarden

Alle verhuuractiviteiten worden afgesloten via een huurovereenkomst.

Onderwerp van deze overeenkomst.
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij BTS Events, goederen aan derden in huur afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en dient hiermee akkoord te gaan.

De huurprijs.
De huurprijs bedraagt € ……. / per dag, exclusief BTW.
De huurder is verplicht om aan het begin van de huurperiode voor de uitoefening van zijn verplichtingen een geldsom als borg te stellen ter hoogte van 0,3 maal de overeengekomen huurprijs.
Het uurtarief (1 technieker) bij opbouw/afbraak/ondersteuning door BTS Events bedragen:
08:00u tot 18:00u – €30/uur excl. BTW .
18:00u tot 22:00u – €35/uur excl. BTW .
22:00u tot 08:00u – €40/uur excl. BTW .
Bij elke technieker die erbij komt word dit bedrag vermenigvuldigd met het aantal techniekers ter plaatsen.

Coefficient rates
1 dag – dagprijs x 1
2 dagen – dagprijs  x 1.5
3 dagen – dagprijs x 2
4 dagen – dagprijs x 2.5
5 dagen – dagprijs x 3
6 dagen – dagprijs x 3.5
7 dagen – dagprijs x 4
Langer dan 7 dagen – Offerte op maat

Aanpassing huurprijs.
De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurprijs aan te passen aan objectieve factoren en deelt de gebeurlijke prijsaanpassing middels gemotiveerd schrijven mee aan de huurder, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Waarborg en legitimatie.
De huurder is verplicht aan BTS Events een waarborgsom te overhandigen. De waarborgsom, dewelke overhandigd dient te worden bij het ondertekenen van het huurcontract, dient ter dekking van schade en/of verlies van het verhuurde materiaal, onafgezien wie oorzaak ervan is geweest, huurder of derden, en van elke mogelijke schadevergoeding die voortkomt uit de niet-naleving van het huurcontract. Is de waarborgsom ontoereikend dan behoudt de verhuurder het recht om een schadevergoeding te vorderen ter recuperatie van de schade die niet door de waarborg is gedekt. BTS Events behoudt zich het recht voor om vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de borgsom evenals de kosten van reparatie/reiniging. BTS Events is verplicht deze borgsom bij de beëindiging van het verhuurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens BTS Events heeft voldaan, aan de huurder terug te geven binnen de [30] dagen na aflevering van de gehuurde goederen.

Levering en terugbezorging.
De huurder dient de goederen bij BTS Events zelf af te halen en op gebreken te controleren. Afhalingen kunnen niet gebeuren met een open aanhangwagen of pick-up. Alle materiaal moet beschermd zijn tegen regen en schokken. Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terug te bezorgen, in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) waarin ze zijn geleverd. Indien bij de goederen reserve – onderdelen worden meegegeven en deze gebruikt zijn, moeten deze bij de terug bezorging ingeleverd worden. Indien dit niet het geval is, dan is de huurder verplicht de waarde van de niet teruggebrachte reserveonderdelen te vergoeden aan BTS Events. De borgsom dient mede hiervoor als zekerheid. De huurder kan aan BTS Events verzoeken om de levering zelf te volbrengen. Leveringen op het grondgebied van de gemeente Nijlen zijn gratis, indien de huurprijs van de goederen een bedrag van € 50 (excl. BTW) overschrijden. Leveringen buiten de gemeente Nijlen gebeuren aan een tarief van  € 1/km met een minimum forfait van € 10 (excl.btw). Afhaling en levering van de gehuurde goederen geschieden steeds op afspraak, doch in principe altijd na twaalf uur ’s middags op de dag van aanvang van de huur, respectievelijk voor 12 uur ’s middags op de dag van einde van de huur. Hiervan kan onderling worden afgeweken. Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet tijdig worden teruggebracht, dan zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat teruggebracht zijn de dagprijs in rekening worden gebracht.

Plaatsing en afbraak.
BTS Events kan op vraag van de huurder zelf overgaan tot plaatsing van de installatie, dit aan het afgesproken uurtarief. Hetzelfde geldt voor de afbraak van de installatie.

De leveringstermijn.
Opdrachten betreffende afleveringstijden zullen door BTS Events zo goed mogelijk worden nageleefd, Overschrijding van de afleveringstijd in geval van overmacht, kan geen aanspraak geven op enige schadevergoeding, ook niet na voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Al het materiaal moet terug gebracht worden in de staat waarin deze vertrokken is. Wat wil zeggen:

 • Kabels dienen opgerold terug te komen (niet over de arm)
 • Truss pennen en konen dienen op dezelfde manier terug te komen
 • Flightcases met interne bekabeling dienen hun interne bekabeling te houden
 • Al het materiaal dient netjes (zonder stof, modder, bier,….) terug te worden geleverd

 • Wanneer materiaal niet volgens deze voorwaarden terugkeert zal BTS Events dit zelf doen. Alle gepresteerde tijd wordt dan aangerekend en afgetrokken van de waarborg.

Schade veroorzaakt aan de verhuurde goederen door de huurder.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvakkundige behandeling, reparaties uitgevoerd door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en bijkomstig aan de huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. De borgsom dient mede hiervoor als zekerheid.

Annulering.
De bestelling kan voorafgaandelijk door de huurder worden geannuleerd.
Bij annulering binnen 14 dagen voor verhuur wordt 20% van de afgesproken huursom in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 7 dagen voor verhuur wordt 40% van de afgesproken huursom in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 dagen voor verhuur wordt 60% van de afgesproken huursom in rekening gebracht.
Bij annulering 1 dag voor verhuur wordt 100% van de afgesproken huursom in rekening gebracht.

Eigendom.
Het eigendomsrecht van alle verhuurde goederen behoort toe aan BTS Events.

Afrekening.
Rekeningen moeten per factuurnummer worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn (standaard 30 dagen) rekent BTS Events vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling per maand een rente van 1,5 % aan, berekend op de totale verschuldigde som. Een minimumbedrag van 62€ wordt hoe dan ook aangerekend. Alle kosten welke BTS Events door niet-tijdige betaling maakt kunnen daarnaast op de huurder worden verhaald.

Verplichtingen van de huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:

 • De gehuurde goederen zorgvuldig te behandelen;
 • Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
 • BTS Events ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
 • Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en BTS Events terzake te vrijwaren;
 • De gehuurde goederen niet onder te verhuren aan derden en aan hen geen beschikbaarstelling te verlenen;
 • Schade aan de gehuurde goederen, ontstaan tijdens het gebruik ervan, onverwijld mede te delen aan BTS Events;
 • Conform de algemene zorgvuldigheidsplicht, al het nodige te doen teneinde verzwaring van schade tegen te gaan;

Meldingsverplichtingen van de huurder.
Huurder dient BTS Events onverwijld in te lichten indien er beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van BTS Events dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder. In de hierboven bedoelde gevallen is huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de betrokken huurovereenkomst.

Informatieverplichtingen van de verhuurder.
De verhuurder stelt de huurder een handleiding van het verhuurd product ter beschikking.
De huurder erkent dat de verhuurder hem mondeling én middels een bij huidige overeenkomst gevoegde geschreven bijlage / een ter plaatse onder leesbare vorm aangebrachte aankondiging ingelicht heeft omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde product.

Schade en gebreken.
Partijen stellen ten laatste bij de levering/afhaling van het goed een gedetailleerde tegensprekelijke staat van bevinding op. De huurder verklaart daarmee het goed te hebben ontvangen in de staat overeenkomstig deze omschreven in deze beschrijvende staat.
De huurder neemt het goed in ontvangst en zal, indien hij alsnog vaststelt dat het goed niet in goede staat van onderhoud verkeert, onverwijld [per aangetekend schrijven] de verhuurder hiervan kennis stellen. De huurder is verplicht al het nodige te doen, teneinde verdere vergroting van schade te voorkomen.
Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal BTS Events slechts in de eigen werkplaats aanbrengen of verrichten. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst.

Vaststelling en melding van schade of gebreken.
BTS Events behoudt zich het recht om schade, gebreken, ontbreken van apparatuur of slecht terug bezorgde apparatuur (vuil, kabels niet of slecht opgerold,…) te melden en te verhalen op de huurder tot 14 dagen na het terugbrengen van de apparatuur.

Aansprakelijkheid.
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan is BTS Events niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen, behoudens de wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming bij overlijden of bij een lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een gebrek in het gehuurde goed.
De huurder zal BTS Events terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Opzegging en ontbinding.
De partijen hebben het recht om de huurovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beëindigen. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij BTS Events. Indien partijen zijn overeengekomen, dat BTS Event bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dan dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Opzegging van huurovereenkomsten bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen tijd dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.
BTS Events is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden en verhuurde goederen af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van BTS Events, indien de huurder:
enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;
in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op een gedeelte daarvan, of op aan hem in huur gegeven materiaal.
Wanneer de huurder zich in een staat van faillissement bevindt, heeft, door het enkel verloop van de overeengekomen huur/betalingstermijn, dan wel door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden, dan heeft BTS Events het recht om, zonder nadere sommatie, de onmiddellijke betaling van de verschenen verhuurtermijnen met kosten te vorderen en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en het verhuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd BTS Events ‘s recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

Onmogelijkheid om de gehuurde goederen terug te bezorgen.
Indien de huurder niet in staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan BTS Events terug te (laten) bezorgen, dan dient de huurder aan BTS Events een door BTS Events te bepalen schadevergoeding te betalen, dit ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Verzekering.
De huurder dient steeds een verzekering op het materiaal te nemen. Hiervan kan een bewijs voor gevraagd worden. Indien de materialen niet verzekerd zijn, dan is de huurder ten volle aansprakelijk. Alle beschadigingen door de huurder of derden veroorzaakt, alsook verlies ten gevolge van diefstal, worden steeds op de verzekering van de huurder verhaald, of bij ontbreken ervan, op de huurder zelf.

Diversen.
Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Geschillen en bevoegde rechtbank.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de maatschappelijke zetel van WyCa VOF (BTS Events) gevestigd is, tenzij de huurder een consument is in welk geval de door de wet aangewezen rechter bevoegd is. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. De algemene verkoopsvoorwaarden van BTS Events maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Laatste wijziging: 29 December 2020